Thursday, October 5, 2017

K A L I K O P A N


KALIKOPAN

sabakan sa kalibotanong mithi ug ting-usbawan,
kini mapasagdan kon mopasuwabi ang mga kanahan,
kasapaan, kakahuyan, kalasangan,  kadagatan,

hinatag kining tanan sa kahitas-an,
tumong ug tuyo nga kapahimuslan sa tanan,
kabukiran,  hasta mga ihalas nga kahayopan,

kalikopan sagad pahimuslan sa walay kabangkaagan,
sa ngalan sa kalikopan, kitang tanan mag-ambahan,
karon ug sa umaabot pang kaliwatan atong panalipdan,

limpyo, tunhay, ug makiangayong pagdumala,
 ipabarog ta ang pagpanginlabot nga walay kakulba,
kalikopan, gipanag-iya kini sa katawhan,

gasa kining tanan, gitahan alang sa kaayohan,
 kini panghingusgan ug panalipdan natong tanan,
tungod kay kon dili karon, kanus-a pa man???

Sunday, October 1, 2017

ANTING-ANTING

ANTING-ANTING

pagtuo-tuo kining nagikan sa karaan,
migitib, milipang hangtod ning panahon's mga mat-an,

bato, ngipon, bala, himbis, ug  may binotelya,
sagad ibakos kining gamiton agi'g pangontra,

 anting-anting panagang’s binuhatang tinabonan,
 silingan, higala, kaparentihan, hasta asawa malimdan,

 apan kuydaw dili kini kanunayng saligan,
magsalig,  hasta ang   pagpauli tuyuong  mabuntagan,

kay lagi dunay anting-anting nga suwayan,
panagang’s kawras, bugno,  hasta's larot sa mabuntagan,

ang antingan mamasin nga iyang malutsan,
ang ginabiing tulumanon, sa tigre’ng asawa’ng nabiyaan..

Thursday, September 28, 2017

M O S K I T E R O


MOSKITERO

panagang sa mga sipat nga lamok,
likay sa mga kusog mosuyop ug manuslok,   

moskitero pangandam sa lawom nga hinanok,
sa mga kugihan,  salag kini sa mainit nga hangop,

mga palahubog, dugay’ng makauli, lakwatsero
mga badlongon, dili pasudlon sa moskitero,

mga inday ug dodong nga  mahiligong magmoskitero,
magngisi ug magtingsi kon makasulod na sa moskitero, 

parayeg ukayon, mga bungot sabongon,
sulod sa  moskitero,  tukbilon,  tunhayon, tugkaron,

tambalan,  ang kagil-as sa kagabhion,
sulod sa moskitero, madimdim ang tam-is nga pahiyom..  

Saturday, August 26, 2017

T A D T A D

TADTAD

tadtad ug tagod managsama mga higala,
 karne, idat-ol, ipatong, sa tadtaran nga way giila,

maglagobo ang tinadtaray sa kamerkadohan,
pinahimutang, inamang ang tinadtaray sa kabalayan,

 sa karne magpiniliay, magsinikhanay,
alegre gayud kon may tinadtaray,

may motadtad bisag yayay, 
singot magtabisay, tadtad kining walay atrasay,

tinadtaray magsugod sa hinayhinay ug inanay,
mangugat, mutiurok, ug maglungaylungay… 

Thursday, August 24, 2017

I T L O G

ITLOG


sukaranan kini sa piso human mapusa,
may dagko ug gagmay'ng itlog nga atong makita,

samtang may itlog nga mamugnaw,
mangunot kon panahon sa tingtugnaw,

giingong ang itlog gamay kon dali ra moyayay,
samtang dako ang itlog sa palaaway,

walay itlog ang taslakan ug talawan,
dayag mapiho sa pinulungan ang iyang kakulang,

sa binairay ug katarungan, dali rang motikangkang,
haguka ug kanunay'ng palingpaling ug baroganan...

Sunday, August 13, 2017

MANAGSAMA ANG TANAN SA MATA SA BALAOD???

"I'll quit if my son is into corruption" words of Digong that hug the media these days. If we take his words hook,  line,  and sinker, then we'll probably have no Digong to greet us in December 2017.

The reality check however  is this. Digong will always be a firebrand leader. Let's give him credit to his colorful words because it sets the tone of a strong persona in him. His critics have a hard time finding blunders  on his management style and policy-making strategy, with the way he shattered the establishment, the oligarchs, and the wily trapos.

The Bureau of Customs controversy is a complex matter to tackle. While witness Taguda, mentioned the Vice Mayor of Davao City  as part of the Davao Group who smuggled goods but he never saw or met him.

By itself, such declaration implicating the Vice Mayor is nothing but air of suspicion which can never stand the test of moral certainty. It is best for investigators to dig deeper into the controversy in its entirety.

Clearly, no one is above the law. Anyone who is found committing acts in violation of existing laws must be prosecuted to the fullest extent.

Saturday, August 12, 2017

TINUGYANAN SA BALAOD

TINUGYANAN SA BALAOD

tul-id ug tikig iyang barog,
sinaw'g sapatos daw gitilaag bitin sa kadangog,

kamatinabangon sa nanginahanglan,
 pagpatuman sa balaod iyang gipuhunan,

pamolbos, panipit sa binuhatang sipat,
matang sa buhat sa tinugyanang kiat,

 pakiglambigit sa mat-an ug kukhan,
 talan-awon kon pagkatinugyanan makalimtan,

bililhong tsapa tamakan, yamayamaan,
masulub-ong kamatuoran kon pamalaod  usikan..

Tuesday, August 1, 2017

B I S Y O

BISYO

buhat nga gipanghimaraut,
giyam-iran sa pagkadunot,

talan-awon kining namugna,
sa kahuyang ug binuhatang haguka,

 alak, drugas, sugal hasta sigarilyo,
 pipila lamang kini's mga bisyo,

 kon malikayan mohatod sa kabag-o,
katarong ug dili ka pa  makaperhisyo,

 panigbas, pangluthang ug pagpangtumba,
 hinungaw kini's bisyong daw way giila,

 bisan kinsa, mahimong matakbuyan,
 bisyo kini sa kamaibogong dili kapugngan,

 panghuong kini sa tinambalan sa uban,
 bisyo  sa kaigmat mangilog ug  bingkang tinan-ogan,

tagamtam,  tilaw, kitkit   sa lami nga gidili, 
magikan kini’s  panggimok sa kabuhi nga midahili…

Friday, July 21, 2017

PANIGARILYO MAGDALA’G PERHISYO SA PUBLIKO

PANIGARILYO MAGDALA’G PERHISYO SA PUBLIKO

Smoking is  bane of health. It brings about untold elements that will yield dangers in catastrophic proportions.

Equating smoking to a lively nightlife may not be acceptable if you look at it from the viewpoint of protecting the common interest of the public  from abusive smokers.

Unless we can make smokers control the pernicious  effects of their smoking activities in public, there is no need to prolong the agony of unsuspecting or would-be victims of lung cancers who bear the brunt of smokers.

Banning smoking in public places is long overdue. Better late than never though.

Wednesday, July 19, 2017

Kaban ni Geraldine: VIA DOLOROSA


VIA DOLOROSA -  dalan sa kasub-anan

O Via Dolorosa, kini ang ang dalan sa balaang dakbayan sa Herusalem.
 Nganong ato kining gipatik sa alimpatakan ug atong katolikong pagtuo?
 O Via Dolorosa, hain na ang imong mapait nga dalan paingon sa Golgotha?
 Agianan nga gibaktas ni Hesus sa kapaitan ug Dili matukib nga kalisdanan.
 Gikan sya gihukman ni Poncio Pilato mga nanghunaw sa Iyang mga kamot:
Tungod kay sa iyang  Romanong pagdumala sa nasod sa mga Hudeo,
 Kay wala siya'y nakitang timaan sa mga pasangil sa atong Manunubos.
Apan ang mga Phariseo sa Templo mipadayag ug  dako'ng kaligutkot,


 Ug ang mga Hudeo misyagit ug kusog; "ilansang cya sa cruz!"
 Ilansang! Ilansang sa cruz! Mao'y pulong nga nibaniog ning adlaw sa kasakit=
 Higusgahan, gibiay-biay ug gidagmalan ikaw,  o malumo nga Hesus.
 Kasubo ug kasakit ikaw gilumsan. O Herusalem,  unsa ma'y hinungdan?
 Kay kining dapit sa may silangan'g ganghaan sa Templo, bungtod sa Moriah,
 Dinhi sa lugar gibantog sa kanhiay'ng panahon ang pagsulay ni Abraham,
 Nga ihalad isip sakripisyo iyang pinalanggang anak ngadto sa Diyos Amahan.
 Ug busa niining maong dapit, gihusgahan  ang balaang bugtong Anak.
 Ang kordero sa Diyos, nga nagwagtang sa mga kasal-anan sa kalibutan.

 Ang mga sundalong Romano gitahasan sa pagkastigo kanimo, o Hesus;
 Ug sa mga tampalasang kamot gitumod nila ang cruz ug gipas-an mo,
 Sa walay pagdumili ug kasilag nga gibati sa imong malumo'ng kasingkasing.
 Kabug-at ug kasakitan giantos, sa imong  abaga ang cruz gisapnay mo.
 Ang imong matam-is nga nawong naputos sa dugo ug singot mga miagas,
 Nagagikan kini sa mga samad sa mahait nga tunok sa imong ulo.
 Tungod kay sa tunukon nga korona ikaw gipurong-purongan ug giyam-iran.
 O Hesus nga Nazareno, ikaw giambayahang hari sa mga Hudeo.

 O Via Dolorosa, dalan sa imong kasub-anan, napandol apan ikaw mipadayon:
 Aron ang propesiya ni Isaiah may katumanan: "Sa iyang  mga samad" -
 Among mga kasakitan, kasal-anan, ug  paglapas sa kabubut-on sa Amahan,
Mapapas, mahanaw ug matubos ang tanan diha sa cruz imong gipas-an.
 Sa imong balaang dugo - gihugasan mo ang among kasaypanan
 Aron maluwas sa pagkodinar sa hustisya sa Dios, ang Leon sa Judah.

 Via Dolorosa, dalan'ng saksi sa matag lakang mo O Hesus.
 Ang dalan diin nagkasugat kamo sa imong mahal'ng  inahan nga si Maria,
 Ang iyang mga luha ug kasubo mas labi pa hinoong mipasakit kanimo.
 Ug sa puting panapton gitrapohan ni Veronica ang nagkadugo'ng panagway.
 O dalan sa pagkahugno ug paghisukamod ni Hesus sa duha ka higayon;
 Daw sa dili na maantos, sa iyang mga abaga gikuha ang cruz sa sundalo'ng Romano,
Ug gipa pas-an  ngadto kang Simeon nga aron lamang ikaw makalahutay;
 Padayon sa pagtadlas niining dalan paingon sa bungtod sa Kalbaryo.

Friday, July 14, 2017

MATUKI NA BA ANG KAMATUORAN SA DUGUONG PANGHITABO SA MAMASAPANO???

Indictment

Former President Noy Aquino's indictment into the botched Mamasapano operation has come to a point where we, as a country and people, still face the issue of whether justice can truly be administered to SAF 44 according to the people's  evaluation on the bloody incident. 

Justice delayed is justice denied.

Already, undue delay was incurred before the Ombudsman resolved the complaint implicating the former president. There is no gainsaying that this latest development  will ultimately  lead to his conviction. Justice, as we know it applying the rules of law, is a double edged sword.

Glimmer of hope

Having said so, there's  gotta be more reason to rejoice over this glimmer of hope afforded by the Ombudsman than allowing ourselves to be swallowed by hopelessness. With our continuing vigilance over passivity, our quest for truth and search for the real culprit of the killing of SAF 44    walk on.

K A L I K O P A N

KALIKOPAN sabakan sa kalibotanong mithi ug ting-usbawan, kini mapasagdan kon mopasuwabi ang mga kanahan, kasapaan, kakahuyan...