Sunday, August 18, 2019

HINGWARTA

HINGWARTA

tuburan sa inabtik nga linihokan,
walay lisod kay kuwarta gisaligan,

waldas ngadto ug ngari,
bahalag ang gikuwartahan mangamote,

ang pagka hingwarta musangpot sa pagkabuslot sa bulsa, mamiyahok, magsiga ang mata,

sa kahingwarta, kon panahon mahinog,
mapalgan, makit-an, mata magpitokpitok,

timailhang sa kahingwarta, sa gaba siya naabtan
kanunay’ng gil-asan, hadlok magukdan,

ang nawong sa hingwarta, mapareha,
 masusama sa nawong sa buaya

U B O D


UBOD

kalan-ong hugpaan sa talad kan-anan,
pinangita sa mga edaran, ug sa nakuwangan,

dako pa kini sa bakasi,
sa mga kusog na lang mongisi,

kini palig-on sa tuhod,
pabaskog ug patul-id sa nagtakihod,

pagahi sa nagsigeg panukod,
sa ubod, garantisadong dili ka masabod,

ang pagpaagak angay nang buhian,
mahimo nang pasagdang makasulod kini sa sudlanan,

sa ganghaan nga mupasulod sa magsurangsurang,
singot magtulotulo, ubod kini, usa ka  lamiang  sud-an…  

Friday, July 26, 2019

H I M A B A Y E

HIMABAYE

pulong nga mabulokon,
sa mga asawa gukdonon,

pagdibuho kinis bana'ng maibogon,  
dili mahimutang,  daw kanunay’ng gutom,

kamanggihatagon sa kainit,
kini ang sinugdanan sa panginit,

nagkadaiyang suok masudlan,
pangulipas ug palusot huptan,

kuwarta, kusog, patuhoy ipamuhunan,
maningkamot sa kaguwatsi dili mapagngan,

kon pangutan-on sa kanunay'ng pagkawagtang,
pinakunot sa agtang mangatarungan,

kay kahimabaye kuno tabitabi lang,
kini usa ka talan-awön sa kakugihan

Friday, May 24, 2019

H A L O K

HALOK

kinapungkayan kini sa  pagbati,
makapaukay sa kahiladman ug kabuhi,

hinungaw sa gugmang nag-uros uros
halok,  pinapilit bisag walay hilam-os,

batan-on, hamtong, edaran, maghalok,
hugot nga gakos masukod ang halok,  

kainit ug kahinam, mga lamas sa halok,
apan kuwedaw, halok baya makapatiurok,

kay lunlon halok lang, unya bulsa buslot,
kadali baya muhupas kon kagutom na  manglusot….  

P A T U Y - O D

PATUY-OD

talan-awon kini's kabaskog,
tuhod ug lutahan mangminhod,

mga batan-on kusog mopatuy-od,
samtang mga edaran magkusmod,

kay ilang kusog kanunay'ng aginod,
kon palab-anan ang patuy-od,

imong buhok manglarot,
imong bag-ang manghugot,

kini timaan nga ikaw nasum-ok,
ug mas kusgan pa kanimo'ng nagpatuy-od,

maningil, manubay kon tinuod ba ang panganti's patuy-od,
busa timan-i, patuy-od,  patuy-od, patuy-od,

dili kini hunahuna, apan lunlon tinuod
 kon may nahabilin ka pang kusog..

P A A N T A W


PAANTAW

linagyo kini nga pagtan-aw,
pasalipod ug pagpahipi kini pagpaantaw,

mga magdadayeg nga dili kasulti,
 sila magpaantaw manghinaot nga dili sila maulahi,

 mga pilyo ug bilyako, lakip nang mga banggiitang
palikero,  kusog magpaantaw  silang tanan

kon ilang bulsa hilaw, dili makasagubang
pagsugat sa tambal sa kahidlawong tinipigan,

sa suok, magtikongkong,  ug mangyugpos na lang
samtang magpaantaw, sa binuhat nga gipaantawan

Sunday, December 30, 2018

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY


Tik, tak, tik, tak...2019  nagsingabot na…

ang taknaan nagpangatagak,
may mga saad nga namulak,
may nabahaw ug napan-os,
 mga pasalig nga napaltos,
 luyahong minuto ug segundo,
miagunto, gikusokuso,
tuig 2018  nagkaawop na,
nagkalanay sa atong mga mata,
tuig sa mga nag-iwik nga mga baboy,
mga tiyanon, sa mga mahiligon magsige’g kaon ug baboy,
panahon na kini, aron mapamatud-ang,
bisag  may gibug-aton apan kugihan…

tik, tak, tik, tak...

maampingong nangandam, ang baboy,  alang sa 2019,
kakugihan niyang muongad, mokitkit ug mohabhab,
talan-awon sa buhat nga walay kinutuban,
bag-ong  panaad gipangladlad,
sa kasingkasing gibukhad,
pagkamabinantayon hingosgan,
pakiglambigit sa kinabag-an,
paghinultol sa buluhaton,
kakugi, kahibalo'g kamadasigön,
 itanom, atong  bugtawön….

tik,tak, tik, tak...

sa atong kamot,
sa atong paningkamot,
mautingkay ang nagpaabot,
sa atong pagbuot,
mahimong maharuhay ug maalimuot,
ang gipangandaman tang  umaabot…

sa tuig 2019,
tubagon ta ang mga pangutanang nagpaabot
iladlad  ta ang agianang gipanglukot
hala pasudlon ta ang mga baboy, panid-an ta ang muabot….

tik, tak, tik,tak...

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...