Sunday, December 30, 2018

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY


Tik, tak, tik, tak...2019  nagsingabot na…

ang taknaan nagpangatagak,
may mga saad nga namulak,
may nabahaw ug napan-os,
 mga pasalig nga napaltos,
 luyahong minuto ug segundo,
miagunto, gikusokuso,
tuig 2018  nagkaawop na,
nagkalanay sa atong mga mata,
tuig sa mga nag-iwik nga mga baboy,
mga tiyanon, sa mga mahiligon magsige’g kaon ug baboy,
panahon na kini, aron mapamatud-ang,
bisag  may gibug-aton apan kugihan…

tik, tak, tik, tak...

maampingong nangandam, ang baboy,  alang sa 2019,
kakugihan niyang muongad, mokitkit ug mohabhab,
talan-awon sa buhat nga walay kinutuban,
bag-ong  panaad gipangladlad,
sa kasingkasing gibukhad,
pagkamabinantayon hingosgan,
pakiglambigit sa kinabag-an,
paghinultol sa buluhaton,
kakugi, kahibalo'g kamadasigön,
 itanom, atong  bugtawön….

tik,tak, tik, tak...

sa atong kamot,
sa atong paningkamot,
mautingkay ang nagpaabot,
sa atong pagbuot,
mahimong maharuhay ug maalimuot,
ang gipangandaman tang  umaabot…

sa tuig 2019,
tubagon ta ang mga pangutanang nagpaabot
iladlad  ta ang agianang gipanglukot
hala pasudlon ta ang mga baboy, panid-an ta ang muabot….

tik, tak, tik,tak...

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...