Tuesday, December 31, 2019

SA TUIG 2020, SUGATON TA ANG MGA ILAGASA TUIG 2020, SUGATON TA ANG MGA ILAGA


Tik, tak, tik, tak...2020  miabot na…

ang taknaan nagpangatagak,
may mga saad nga namulak,
may nabahaw ug napan-os,
 mga pasalig nga napaltos,
 luyahong minuto ug segundo,
miagunto, gikusokuso,

tuig 2019  napanas na,
nagkalanay sa atong mga mata,
tuig sa mga gusto’ng mangutingkay,
mga laagan, dili mahimutang sa biyahe’ng hinutdanay,
karon ang panahon sa pagpanday
sa bag-ong saad nga dili malukmay,

gisahon man sa mga dili kakomedyahan’g pagsuway
tuig sa mga ilaga, imong mata
mabinantayon, delikado, 
imong sapatos makitkitan,
imong bulsa mahutdan, kon sa kadanghag
ug gastong makalilisang,
imong padulngan dili nimo mahibaw-an,
inabtik, kakugi ug inutok nga paagi  ipamuhunan,  

tik, tak, tik, tak...

maampingong musugat, ang ilaga,  sa 2020,
kakugihan niyang mangitkit, musubay sa mga ngilit
talan-awon sa buhat nga walay kinutuban,
bag-ong  panaad gipangladlad,
sa kasingkasing gibukhad,
pagkamabinantayon hingosgan,
pakiglambigit sa kinabag-an,
paghinultol sa buluhaton,
kakugi, kahibalo'g kamadasigön,
 itanom, atong  bugtawön….

tik,tak, tik, tak...

sa atong kamot,
sa atong paningkamot,
mautingkay ang nagpaabot,
sa atong pagbuot,
mahimong maharuhay ug maalimuot,
ang gipangandaman tang  umaabot…

sa tuig 2020,
tubagon ta ang mga pangutanang nagpaabot
iladlad  ta ang agianang gipanglukot
hala pasudlon ta ang mga ilaga, 
panid-an ta ang muabot….

tik, tak, tik,tak...

Saturday, December 21, 2019

KAMINGAW SA PAYAG

KAMINGAW SA PAYAG

kamingaw sa payag,
kalaay ning lantay nga napayhag,

nalusno kay gilumotan,
sa tinandayay man nakuwangan,

inay mamugas ug singot,
mga igham ug hangos sa pahuot,

 bugtawon aron tagamtamon,
ang tam-is  nga kainit dimdimon,

mga nanglumoyng kusog sa sunoy,
sa  higtanan ang makita...mingaw, minghoy,  lumoy

Friday, November 8, 2019

K I L A W

KILAW

buhat nga walay giliatan,
dili pud kayamayamaan,

may mangilaw nga way suka-suka gutom,
balhiboon, undanon, nipison, bagaon,

nagkadaiya ang hulagway sa paboritong kilawon,
sa talad kan anan, ang kilaw tapuk-an, dugokon,

 kinaham kini sa mga kugihan nga  edaran,
pabuhi sa dugo  sa pangandoyng gilumutan,

kilaw mabadbad ang naglukot lukot nang lutahan,
kilaw, kini nga mamilinbilin sa panumdoman kon matilawan..  

Saturday, November 2, 2019

B U N A L


BUNAL

galamiton kini kon dili pahinayay,
sa binunalay may mayayay,

may maigking ug may makaingon,

“Naunsa man ka Noy Lumoy kakusog ba nimo mamunal? Gasalig ka gadako lang nang  imong bunal?

Si Manoy mitubag, nakatingsi.

“Salamat intawon Day nakabantay paka sa akong bunal.'

Naisa ang kilay ni Inday pagkadungog sa mga gipanulti ni Manoy. Mitubag, siya. Mingislit,

“Ngee, naunsa kaa? Kana bang bunal nimos imong kasabaan. Kay sa tinuod lang, wala koy makita nimong bunal. Mas dako paman gud nang agungal, bisag tul-iron. Dali na man gani kaau kang maghalhal maguyod sa imong  sungkod. Imong dila magdiwalwal na lang gani.."

Nahilaw si Noy Lumoy. Nakakutkot ug dili katol human mabati ang buwelta ni Inday. Basted si Noy Lumoy!

Thursday, October 31, 2019

K A I K O G


KAIKOG

hiyas sa binuhat nga matahaon, 
maghinubra  ang gibatonan niyang kaligdong,

dili abusado ug kanunayng mopahiluna,
nga dili mamurhisyo sa iyang mga tinguha, 

kon kaikog hiyas nga sulundon,
pabagaay sa nawong buhat sa tawong dili maikogon,

 pagkalihay raba kon  suguon,
apan pagkaisipan kon siya patabangon…

Friday, October 18, 2019

A M E R I K A N A

AMERIKANA

tuskig, tikig, hasta korbata puwerte kagahi,
kon amerikana isul-ob daghan ang makalingi,

daw gitilaan ug bitin sa  kasinaw ang  buhok,
sa nag amerikana,  humot nga nawong dili piyahok,

lamasan ug gilokon nga bungot sa nagsul-ob,
tik-tak nga sapatos, makapahimuot, dili kini biya sa urog,  

sigurado, sa amerikana, ikaw makapangagda…

 “ikaw ba kini, ikaw gyud lagi...”
“murag ikaw, murag dili lagi..”

sa amerikana, nga masul-ob ikaw makawani,
imong pamarog ug postura sigurado’ng dili maapeke,

lahi kini sa amerikana nga talan-awon
nindot, lalim ug ikaw daw lamaton,

kay subra katag-as ang ilang silong...
daugon mo na lang kini sa tam-is nga pahiyom...

Sunday, August 18, 2019

HINGWARTA

HINGWARTA

tuburan sa inabtik nga linihokan,
walay lisod kay kuwarta gisaligan,

waldas ngadto ug ngari,
bahalag ang gikuwartahan mangamote,

ang pagka hingwarta musangpot sa pagkabuslot sa bulsa, mamiyahok, magsiga ang mata,

sa kahingwarta, kon panahon mahinog,
mapalgan, makit-an, mata magpitokpitok,

timailhang sa kahingwarta, sa gaba siya naabtan
kanunay’ng gil-asan, hadlok magukdan,

ang nawong sa hingwarta, mapareha,
 masusama sa nawong sa buaya

U B O D


UBOD

kalan-ong hugpaan sa talad kan-anan,
pinangita sa mga edaran, ug sa nakuwangan,

dako pa kini sa bakasi,
sa mga kusog na lang mongisi,

kini palig-on sa tuhod,
pabaskog ug patul-id sa nagtakihod,

pagahi sa nagsigeg panukod,
sa ubod, garantisadong dili ka masabod,

ang pagpaagak angay nang buhian,
mahimo nang pasagdang makasulod kini sa sudlanan,

sa ganghaan nga mupasulod sa magsurangsurang,
singot magtulotulo, ubod kini, usa ka  lamiang  sud-an…  

Friday, July 26, 2019

H I M A B A Y E

HIMABAYE

pulong nga mabulokon,
sa mga asawa gukdonon,

pagdibuho kinis bana'ng maibogon,  
dili mahimutang,  daw kanunay’ng gutom,

kamanggihatagon sa kainit,
kini ang sinugdanan sa panginit,

nagkadaiyang suok masudlan,
pangulipas ug palusot huptan,

kuwarta, kusog, patuhoy ipamuhunan,
maningkamot sa kaguwatsi dili mapagngan,

kon pangutan-on sa kanunay'ng pagkawagtang,
pinakunot sa agtang mangatarungan,

kay kahimabaye kuno tabitabi lang,
kini usa ka talan-awön sa kakugihan

Friday, May 24, 2019

H A L O K

HALOK

kinapungkayan kini sa  pagbati,
makapaukay sa kahiladman ug kabuhi,

hinungaw sa gugmang nag-uros uros
halok,  pinapilit bisag walay hilam-os,

batan-on, hamtong, edaran, maghalok,
hugot nga gakos masukod ang halok,  

kainit ug kahinam, mga lamas sa halok,
apan kuwedaw, halok baya makapatiurok,

kay lunlon halok lang, unya bulsa buslot,
kadali baya muhupas kon kagutom na  manglusot….  

P A T U Y - O D

PATUY-OD

talan-awon kini's kabaskog,
tuhod ug lutahan mangminhod,

mga batan-on kusog mopatuy-od,
samtang mga edaran magkusmod,

kay ilang kusog kanunay'ng aginod,
kon palab-anan ang patuy-od,

imong buhok manglarot,
imong bag-ang manghugot,

kini timaan nga ikaw nasum-ok,
ug mas kusgan pa kanimo'ng nagpatuy-od,

maningil, manubay kon tinuod ba ang panganti's patuy-od,
busa timan-i, patuy-od,  patuy-od, patuy-od,

dili kini hunahuna, apan lunlon tinuod
 kon may nahabilin ka pang kusog..

P A A N T A W


PAANTAW

linagyo kini nga pagtan-aw,
pasalipod ug pagpahipi kini pagpaantaw,

mga magdadayeg nga dili kasulti,
 sila magpaantaw manghinaot nga dili sila maulahi,

 mga pilyo ug bilyako, lakip nang mga banggiitang
palikero,  kusog magpaantaw  silang tanan

kon ilang bulsa hilaw, dili makasagubang
pagsugat sa tambal sa kahidlawong tinipigan,

sa suok, magtikongkong,  ug mangyugpos na lang
samtang magpaantaw, sa binuhat nga gipaantawan

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...