Monday, March 20, 2017

A M P O

AMPO

hinagiban sa pagsalig,
sandiganan sa nagbahirig,

sampitonon sa kawad-on,
pakighinabi sa labawng manggialamon,

pulong pasalamat sa malipayon,
timaan kini’s  kahuyang ug kamasalaypon,  

ihatag sa ginoo, pag-ampo, iampo,
talan-awon sa hugot nga pagtuo ang ampo.
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...