Saturday, April 4, 2015

H U D A S

HUDAS

pangalan’g naukit sa balaang kasulatan
tipik ug kabahin sa buhat nga yinam-iran

dali kaayong makakuha sa imong  pagsalig
lunod-patay kanimo ang iyang pagpa-alig- alig

kunohay makigkuyog apan dili ikauban,
kanunay siyang magsubay sa iyang agianan,

bantayanan, susiha ang inyong gikaatubang,
kuydawo basin ug kamo mahulog sa laang,

gikaatubang ug gikakuyog na ni Hudas si Kristo,
kon dili mabantayan, mobaligya usab siya kanimo.. 
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...